آئین نامه عضویت باشگاه کوهنوردی وسنگنوردی رهنورد سیرجان

 • عضویت وپذیرش اعضاء در باشگاه با نظر اکثریت اعضای هیئت مدیره داخلی میباشد.
 • پس از پذیرش توسط هیئت مدیره فرد متقاضی میبایست نسبت به پرکردن فرم عضویت ازطریق سایت باشگاه و فرم تعهدنامه به صورت حضوری در دفتر باشگاه و همچنین تهیه کارت بیمه ورزشی وصحت سلامت اقدام نماید.
 • اعضاء رسمی می بایست هرساله نسبت به تمدید کارت عضویت وبیمه وصحت سلامت خود اقدام نمایند.
 • - اعضاء میهمان می بایست هزینه هربرنامه را به شماره حساب باشگاه واریز نموده و رسید آن را در آغاز برنامه تحویل سرپرست برنامه نمایند.
 • هر فرد می بایست در زمان تعیین شده ثبت نام کند ، بدیهی است پس از مهلت مقرر ثبت نام منوط به تایید سرپرست برنامه بوده و 10 تا 20 درصد هزینه آن برنامه به عنوان جریمه دریافت می گردد
 • در صورتی که عضو میهمان نسبت به ثبت نام در برنامه خارج از شهرستان اقدام نمود وبه عللی از حضوردر برنامه منصرف گردید می بایست دو روز قبل از انجام برنامه انصراف خود را به سرپرست برنامه اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه بعد از مهلت ذکر شده ازحضور در برنامه منصرف گردید 50% هزینه پرداخت شده به عنوان غرامت از وی کسر میگردد.
 • شرط حضور میهمان در برنامه های باشگاه پایبندی به قوانین کلی باشگاه در زمینه اصول اخلاقی وپرداخت هزینه به حساب باشگاه وداشتن رسید واریزی میباشد.
 • افرادی که به صورت میهمان در برنامه ها شرکت مینمایند می بایست حتما"کارت بیمه ورزشی خود را به همراه داشته وفرم تعهدنامه باشگاه را تکمیل نمایند.
 • اعضاء رسمی باشگاه معاف از پرداخت هزینه برنامه های رسمی باشگاه میباشند.برنامه های فوق العاده از این بند مجزا میباشند.
 • اعضاء باشگاه می بایست حق عضویت سه ماهه خود را به مبلغ 600.000ریال معادل شصت هزارتومان در دو هفته اول هر فصل به حساب باشگاه واریز نموده وفیش آن را به مدیرت تحویل نمایند.
 • شرط تداوم عضوت افراد باشگاه پایبندی به قوانین کلی باشگاه و پرداخت حق عضویت فصلی همچنین حضور در برنامه های باشگاه میباشد.
 • اعضاء جدید پس از شرکت در دو برنامه و با مشورت و صلاحدید هیآت مدیره به عضویت باشگاه پذیرفته میشوند و میتوانند مراحل عضویت را انجام دهند.
 • اعضاء باشگاه و اعضاء میهمان می بایست در هنگام اجرای برنامه ها از قوانین باشگاه و دستورات سرپرست برنامه پیروی کرده واز تک روی خودداری نمایند.
 • افرادی که عضو باشگاه بوده چنانچه در برنامه های اجرا شده مشکل ایجاد نمایند در مرحله اول به آنها تذکر داده میشود وچنانچه نسبت به اصلاح رفتار خود اقدام ننمایند با رای هیات مدیره از باشگاه حذف می شوند.
 • جهت بالا بردن سطح دانش وآگاهی اعضاء نسبت به مسائل مهم در کوهنوردی هر کدام از اعضاء باشگاه میتوانند در برنامه های پیش روبطور دلخواه موضوعی مرتبط به کوهنوردی را انتخاب نموده و در قالب زمانی 20 دقیقه آنرا در حین اجرای برنامه ارائه نمایند.
 • در هنگام شروع برنامه قبل از سوار شدن به وسیله نقلیه چک لیست سرپرست برنامه توسط سرپرست برنامه تکمیل میگردد واز حضور اعضاء بدون به همراه داشتن ملزومات مورد نیاز برنامه جلوگیری می شود.
 • مجمع عمومی باشگاه در پایان هرفصل برگزار میگردد که حضور اعضاء در این گردهمائی الزامی میباشد.
 • اعضاء باشگاه می بایست از زمان عضو شدن به مدت یکسال نسبت به گذراندن دوره کارآموزی کوهپیمایی ومقدماتی سنگنوردی و اخذ گواهینامه آنها اقدام نمایند.
 • - اعضاءباشگاه می بایست در برنامه های آموزشی فنی باشگاه شرکت نمایند.
 • شرکت اعضاء باشگاه در برنامه های سنگین منوط به نظر کمیته فنی وسرپرست برنامه ها می باشد.
 • در برگزاری برنامه های خارج از استان الویت با اعضاء باشگاه میباشد وچنانچه تعداد نفرات از حد نصاب تجاوز نماید اولویت با اعضائی می باشد که در برنامه های بیشتری شرکت داشته اند.
 • در خصوص اجرای برنامه های فنی وسنگین با هماهنگی وتوافق اعضاء وهیات مدیره برنامه هائی بصورت موازی و همزمان با برنامه های فنی وسنگین برگزار می گردد.
 • اعضاء باشگاه می بایست حداقل هر ماه در دو برنامه رسمی حضور مستمر داشته باشند چنانچه عضوی به مدت 3 ماه در هیچکدام از برنامه های رسمی باشگاه شرکت نداشته باشد عضویت او به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 • تبصره 1:اعضائی که بنا به دلایل شخصی ومشکلات پیش آمده نمیتوانند در برنامه ها وجلسات باشگاه شرکت کنند می بایست با اعلام کتبی از هییت مدیره داخلی باشگاه درخواست مرخصی نمایند.در طول مرخصی عضویت آنها با پرداخت حق عضویت پا بر جا خواهد بود.
 • چنانچه عضوی به مدت سه ماه متوالی حق عضویت خودرا پرداخت نکند عضویت او تا تسویه حساب مالی به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 • عضو معلق نمی توان در برنامه های رسمی باشگاه و رای گیری های مجمع عمومی باشگاه شرکت نماید.
 • بنا به تصمیم و رای هییت مدیره داخلی عضویت افراد بصورت محدود و معین تعلیق می گردد.
 • پس از 3 ماه دوران تعلیق چنانچه فرد نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام ننماید به منزله استعفاء از باشگاه تلقی می گردد.
 • چنانچه عضوی اعم از آزمایشی و رسمی پس از استعفاء مجددا در باشگاه حضور یابد بایستی دوباره ثبت نام نموده و به عنوان عضوآزمایشی تلقی می گردد.
 • جمع بندی:این آئین نامه شامل بیست وهفت(27) ماده و یک (1) تبصره میباشد که درتاریخ 15/10/1397 مورد تصویب هییت مدیره داخلی باشگاه کوهنوردی وسنگنوردی رهنورد سیرجان قرار گرفت واز تاریخ فوق قابل اجراست.هرگونه تغییر در این آئین نامه در صلاحیت هییت مدیره داخلی باشگاه میباشد.